המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

מדור רישום

מיכאלה לוין שמירסמנכ"לית שיווק ופיתוח עסקי
ענת רפפורט, מנהלת שיווק
טלפון:  6188*

פקס: 03-6000874
דוא"ל: rishum@clb.ac.ilשעות פעילות המדור:
א'-ה' 9:00-20:30 ו' 9:00-13:00

פניות בכתב:
ת.ד. 258, מגדלי ויטה בני-ברק  51108


רשאי להרשם רק מועמד שמתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:

דמי הרשמה
דמי ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ז הינם 350 ₪. דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה.
 
תעודות ומסמכים שיש לצרף לטופס ההרשמה
קבלה 

הקבלה ללימודים תהיה מושתתת על שקלול רמת הישגי הנרשם בבגרות
מועמדים מגיל 30 ומעלה, שאינם עומדים בתנאי הקבלה רשאים להשתתף במכינה, שבסיומה, במידה ויעמדו בתנאי הסף, יוכלו להתקבל ללימודים כתלמידים מן המניין.
מועמד שהתקבל יהיה חייב להסדיר הרשמתו לרבות תשלום ראשון על חשבון שכר הלימוד במועד שיקבע בהודעה שתינתן לו, או שתישלח אליו.
מועמד שהתקבל ללימודים ולא יסדיר את הרשמתו כאמור, תוסר מועמדותו ומקומו יוצע לבא אחריו ברשימת המועמדים.


מכינה +30

מועמדים בני +30 עשויים להתקבל למכינה לצורך השלמות לימודים והתאמתם ללימודים אקדמיים בבתי הספר למשפטים ולמנהל עסקים.

קבלה אוטומטית למשפטים
תעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל של 92 ומעלה.
או
ציון 650 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית + תעודת בגרות מלאה.
או
בעל תואר ראשון אוניברסיטאי (בארץ או בחו"ל) המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בממוצע 75 מעלה.

 
קבלה אוטומטית לחוג למנהל עסקים
תעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל של 85 ומעלה ופסיכומטרי 550.
או
בעל תואר ראשון אוניברסיטאי (בארץ או בחו"ל) המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בממוצע 75 מעלה.
 
קבלה אוטומטית לחשבונאות
תעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל של 85 ומעלה. בנוסף, תעודת בגרות עם 4 יחידות במתמטיקה.

זכאים למלגות והנחות
מגוון מלגות למתאימים
  
רישום מאוחר
המרכז האקדמי רשאי להחליט על פתיחת הרשמה מאוחרת ללימודים וכן רשאית להחליט על נתוני קבלה שונים מחמירים לסטודנטים מקבוצה זו.
 
החלוקה למסלולים/ לכיתות
אין בסימון העדפת התלמיד משום התחייבות המרכז האקדמי לקבל את התלמיד למסלול המבוקש. חלוקה לקבוצות תרגיל נקבעת על ידי מזכירות המרכז האקדמי בלבד.

 
תיקון התקנון
תקנון זה כפוף לתיקונים ולשינויים שיוכנסו בו בכל עת, על פי החלטת המוסדות המוסמכים של המרכז האקדמי וללא כל הודעה מוקדמת.
* יש מקום לשיקול דעת של ועדת הקבלה
*הפניה היא בלשון זכר  אך מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

יעוץ ורישום